Finanční poradce

Finanční poradce

Finanční poradce nebo také Poradce pro finanční plánování poskytuje odborné poradenství při řešení potřeb jak v oblasti privátních (osobních, či rodinných) financí, tak i v oblasti financí firemních. Finanční poradce poskytuje rady ohledně hospodaření s  finančními prostředky, vytváření majetku a investování finančních prostředků svých klientů. Jeho prací je konzultovat s klienty možnosti a vhodnost jednotlivých produktů a služeb poskytované finančními institucemi napříč celým finančním trhem a upozornit klienta na všechny možné výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Finanční poradenství v sobě zahrnuje dlouhodobou spolupráci klienta a finančního poradce. Důležitá u finančního poradce není jen odbornost, ale zároveň také etický přístup a osobní odpovědnost ke své profesi.

Co bys měl(a) mít/umět?

Pro úspěch v oblasti finančního plánování Tě musí lákat oblasti obchodního, odborného tak i podnikatelského vzdělávání. Nezbytnou součástí Tvojí osobnosti je pak také „tah na branku“,  chuť neustále se osobnostně posouvat, vzdělávat se a pracovat na sobě. Velkou Tvojí výhodou bude, pokud máš podnikatelského ducha a rád komunikuješ s lidmi.

Pozice, kam se můžete posunout dál s praxí na této pozici?

  • Specialista finančního plánování
  • Finanční koncipient
  • Team Leader
  • Majitel franšízy
  • Různé pozice středního managementu v bankách, pojišťovnách, či investičních společnostech

V případě, že tě tato pozice zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01, IČ: 043 88 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 36233 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresa trvalého bydliště
  • datum narození
  • dosažené vzdělání
  • pracovní zkušenosti
  • e-mailová adresa
  • telefonní kontakt
  • osobní zájmy
  • ostatní dovednosti
  • údaj o absolvovaných kurzech, školeních, seminářích
  • údaj o získaných certifikátech

Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 měsíců.

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem:

  • zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb kariérového poradenství a činnosti personální agentury.
  • zpracování osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání.

Vámi poskytnuté osobní údaje Správce poskytuje fyzické nebo právnické osobě (dále jen „příjemce“) v rámci činnosti Správce jakožto personální agentury za účelem zprostředkování zaměstnání pro Vás.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

  • vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce: BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01 nebo e-mailu na: info@beontop.cz
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
  • právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil ve stanovených případech,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tímto udělujete svůj svobodný souhlas s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje způsobem shora uvedeným a v souladu s výše uvedenými informacemi.