Finanční poradce

Finanční poradce

Finanční poradce nebo také Poradce pro finanční plánování poskytuje odborné poradenství při řešení potřeb jak v oblasti privátních (osobních, či rodinných) financí, tak i v oblasti financí firemních. Finanční poradce poskytuje rady ohledně hospodaření s  finančními prostředky, vytváření majetku a investování finančních prostředků svých klientů. Jeho prací je konzultovat s klienty možnosti a vhodnost jednotlivých produktů a služeb poskytované finančními institucemi napříč celým finančním trhem a upozornit klienta na všechny možné výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Finanční poradenství v sobě zahrnuje dlouhodobou spolupráci klienta a finančního poradce. Důležitá u finančního poradce není jen odbornost, ale zároveň také etický přístup a osobní odpovědnost ke své profesi.

Co bys měl(a) mít/umět?

Pro úspěch v oblasti finančního plánování Tě musí lákat oblasti obchodního, odborného tak i podnikatelského vzdělávání. Nezbytnou součástí Tvojí osobnosti je pak také „tah na branku“,  chuť neustále se osobnostně posouvat, vzdělávat se a pracovat na sobě. Velkou Tvojí výhodou bude, pokud máš podnikatelského ducha a rád komunikuješ s lidmi.

Pozice, kam se můžete posunout dál s praxí na této pozici?

 • Specialista finančního plánování
 • Finanční koncipient
 • Team Leader
 • Majitel franšízy
 • Různé pozice středního managementu v bankách, pojišťovnách, či investičních společnostech

V případě, že tě tato pozice zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01, IČ: 043 88 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 36233 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • datum narození
 • dosažené vzdělání
 • pracovní zkušenosti
 • e-mailová adresa
 • telefonní kontakt
 • osobní zájmy
 • ostatní dovednosti
 • údaj o absolvovaných kurzech, školeních, seminářích
 • údaj o získaných certifikátech

Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 měsíců.

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem:

 • zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb kariérového poradenství a činnosti personální agentury.
 • zpracování osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání.

Vámi poskytnuté osobní údaje Správce poskytuje fyzické nebo právnické osobě (dále jen „příjemce“) v rámci činnosti Správce jakožto personální agentury za účelem zprostředkování zaměstnání pro Vás.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

 • vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce: BE ON TOP s.r.o., se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I - Staré Město 460 01 nebo e-mailu na: info@beontop.cz
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
 • právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil ve stanovených případech,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tímto udělujete svůj svobodný souhlas s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje způsobem shora uvedeným a v souladu s výše uvedenými informacemi.